>

Rodo - Alarmy, kamery, inteligentny dom, kontrola dostępu, teleinformatyka, systemy p.poż, nagłoścnienie, oddymianie, systemy pryzywowe, monitoring

Logo Firmy ALERT
Przejdź do treści
RODO
                                   
Szanowni Państwo
        
Od 25 maja 2018 br. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  tzw. "RODO".                  
        
          Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem,  stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów. Aby  zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony, obok stosowania  przepisów prawa, wdrożyliśmy certyfikowany System Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowych normach ISO/IEC 27001:2014 oraz ISO/IEC 27018:2014.         
        
            W związku ze świadczeniem usługi  (zwanej dalej  „Usługą”) i udostępnieniu Państwu w ramach tej usługi funkcjonalności  Indywidualizowania kontraktów, możemy uzyskać dostęp i przetwarzać dane  osobowe, których jesteście Państwo administratorem. W takim przypadku,  najpóźniej z chwilą dopisania takich danych do kontraktu, zajdzie  konieczność powierzenia nam tych danych.         
        
            Jeżeli zamierzają Państwo przetwarzać dane osobowe w ramach  Usługi korzystając z funkcjonalności  Indywidualizowania  kontraktów i  nie zawarli Państwo z nami odrębnej umowy powierzenia przetwarzania  danych osobowych w związku ze świadczeniem Usługi, prosimy o  uzupełnienie i akceptację poniższych „Postanowień o powierzeniu Orange  Polska przetwarzania danych osobowych.” dostosowanych do wymogów  nałożonych przez nowe przepisy prawa. W związku z RODO, poniższe  Postanowienia zastępują dotychczas stosowane przez nas postanowienia  dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych w wykonaniu Usługi.           
Postanowienia o powierzeniu Orange Polska przetwarzania danych osobowych
(zwane dalej „Postanowieniami”)
        
Definicje
        
 1. Wyrazy pisane wielką literą w niniejszych  Postanowieniach mają znaczenie nadane im w obowiązującym Państwa  regulaminie świadczenia usług, przy czym na  potrzeby niniejszych Postanowień: Klient zwany jest dalej „Administratorem”, zaś ALERT „Procesorem”. Dodatkowo Strony przyjmują następujące definicje:
                           
                   
  1. Dane - dane osobowe powierzone przez Administratora Procesorowi,
  2.                 
  3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  4.             
               
  Oświadczenia
              
 1. Administrator gwarantuje i zobowiązuje się przez czas wykonywania Postanowień zapewnić, że:
 2.             
                   
  1. jako samodzielnie decydujący o celach i środkach  przetwarzania danych w celach określonych poniżej jest uprawniony do  powierzenia przetwarzania Danych Procesorowi,
  2.                 
  3. operacje przetwarzania, jakie zleca Procesorowi, są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich,
  4.             
              a w razie naruszenia ww. gwarancji i zobowiązań  zobowiązuje się w pełnym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa zwolnić  Procesora z odpowiedzialności za takie naruszenia, w szczególności  zwrócić nałożone lub zasądzone od Procesora kary, odszkodowania lub  zadośćuczynienia.              
 3. Procesor oświadcza, że:
 4.             
                   
  1. dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem,  sprzętem, rozwiązaniami informatycznymi, aby przetwarzać Dane powierzone  przez Administratora;
  2.                 
  3. w sposób profesjonalny przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe powierzane przez inne podmioty od 1997 roku.
               
  Przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania
              
 5. Przedmiotem Postanowień jest przetwarzanie przez  Procesora Danych w związku ze świadczeniem Usługi, w sposób w pełni lub  częściowo zautomatyzowany.
 6.             
 7. Procesor będzie przetwarzać powierzone Dane przez czas  niezbędny do realizacji celu powierzenia przetwarzania Danych, nie  dłużej niż przez czas świadczenia Usługi.
 8.              
  Rodzaj Danych i kategorie osób, których dotyczą Dane:

  Administrator powierza Procesorowi następujące rodzaje danych osobowych:
             
dotyczących następujących kategorii osób:
                            
 1. O zmianie rodzaju danych osobowych i kategorii osób których one dotyczą, Administrator będzie każdorazowo informował Procesora.
 2.             
 3. Administrator zapewnia, że Dane nie dotyczą osób, o których wie, że są niepełnoletnie.
 4.              
  Obowiązki i prawa Administratora oraz Procesora
              
 5. Procesor zobowiązuje się do realizacji każdego z  obowiązków wymienionych w art. 28 ust. 3 a-h RODO. Strony postanawiają,  że Administrator jest uprawniony do realizowania swoich praw określonych  w RODO. W szczególności Procesor zobowiązuje się:
 6.              
                   
  1. przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane  polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego  prawo, któremu podlega Procesor (w takim przypadku przed rozpoczęciem  przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym,  o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na  ważny interes publiczny). Polecenia Administratora zawarte będą w  pisemnych lub e-mailowych komunikatach do Procesora, które mogą być  kierowane przez Administratora poprzez osoby, którymi posługuje się przy  świadczeniu Usługi.
  2.                 
  3. zapewnić, że posługuje się tylko osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych zobowiązanymi do zachowania tajemnicy.
  4.                 
  5. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO.
  6.                 
  7. Procesor zobowiązuje się przestrzegać warunków  korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, wynikających z  RODO. Administrator wyraża zgodę na korzystanie przez Procesora z innych  podmiotów przetwarzających wybranych przez Procesora. W szczególności w  razie potrzeby korzystania z podmiotu przetwarzającego poza EOG,  Administrator poleca Procesorowi przekazywanie Danych wyłącznie do  państw zapewniających odpowiedni stopień ochrony, a także na mocy  Postanowień Administrator upoważnia Procesora do zawierania w imieniu i  na rzecz Administratora umów opartych o standardowe klauzule ochrony  danych przyjęte zgodnie z RODO, poleca Procesorowi przekazywanie Danych  po wejściu w życie takich umów oraz zobowiązuje się do niewypowiadania  tego pełnomocnictwa przez czas świadczenia Usługi. Administrator będzie  informowany o zmianie podmiotów przetwarzających, z których korzysta  Procesor, poprzez udostępnienie mu takiej informacji u Procesora przed  dokonaniem takiej zmiany. W razie wniesienia sprzeciwu przez  Administratora w odniesieniu do podmiotów przetwarzających, Procesor  może, według swojej decyzji, albo zaprzestać współpracy z tym podmiotem  dotyczącej Danych w terminie 3 miesięcy, albo wypowiedzieć   Postanowienia i uniemożliwić Administratorowi dalsze korzystanie w  ramach Usługi z funkcjonalności indywidualizowania kontraktów z przyczyn  leżących po stronie Administratora.
  8.                 
  9. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę  możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne  i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,  której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w  rozdziale III RODO.
  10.                 
  11. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne  mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków  określonych w art. 32–36 RODO.
  12.                 
  13. zgodnie ze zleceniem Administratora określonym w  Postanowieniach, po zakończeniu przetwarzania Danych usunąć wszelkie  kopie Danych powierzonych przez Administratora w zakresie, w którym  Procesor nie będzie uprawniony do przetwarzania tych Danych na własne  potrzeby.
  14.                 
  15. udostępnić Administratorowi wszelkie informacje  niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków Procesora wynikających z  RODO, a także umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu  przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i  przyczynia się do nich. Administrator zobowiązuje się zawiadamiać o  planowanym audycie i jego zakresie 14 dni przed rozpoczęciem audytu.  Strony w trybie roboczym ustalą miejsce i godziny przeprowadzenia  audytu. Administrator zwróci Procesorowi uzasadnione koszty związane z  udziałem w audycie.
  16.             
                
  Odpowiedzialność
              
 7. W zakresie czynności objętych Postanowieniami Procesor  ponosi odpowiedzialność wobec Administratora wyłącznie w zakresie winy  umyślnej lub w innych przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące  przepisy prawa uniemożliwiają wyłączenie odpowiedzialności Procesora.
 8.             
 9. Treść Postanowień oraz informacje dotyczące Procesora, w  których posiadanie wchodzi Administrator w związku z zawarciem i  wykonywaniem Postanowień, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora.  Administrator zobowiązuje się wykorzystywać te informacje wyłącznie do  realizacji Usługi oraz wypełnienia obowiązków wynikających z  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10.              
  Osoba kontaktowa po stronie Administratora
              
 11. Osobą wyznaczoną przez Administratora w celu zapewnienia bieżącej współpracy w zakresie realizacji Postanowień jest:
 12.              
                  
  Imię, nazwisko:
                                                
               
                  
  Adres e-mail:
                                                
               
                  
  Numer telefonu:
                                                
               
  Zawiadomienia
              
 13.  Jeżeli Postanowienia nie wskazują inaczej, przesyłanie  między Administratorem a Procesorem zawiadomień, żądań lub wniosków,  dotyczących wykonywania Postanowień powinno następować między stronami w  formie pisemnej lub poprzez e-mail, pod rygorem nieważności.             
 14.         
         
            Administrator oświadcza, że:         
         
                          akceptuje niniejsze Postanowienia         
        
                          nie będzie przetwarzał danych osobowych w ramach Usługi

              
                                  
Wróć do spisu treści